Napiecie i natezenie pradu spawania

Napięcie i natężenie prądu spawania Do zajarzenia łuku potrzebne jest napięcie wyższe niż do spa- wania, a w miarę jonizowania się przestrzeni łukowej napięcie spada. Wyrażamy to słowami: łuk ma charakterystykę opadającą. Napięcie początkowe, niezbędne do zajarzenia łuku, zwiększone o wartość spadku napięcia w przewodach, jest napię- ciem, jakie powinna mieć spawarka w biegu jałowym; istnieje ono na końcach przewodów spawarki, gdy obwód prądu spawania jest otwarty, to jest gdy elektroda jeszcze nie dotyka przedmiotu. Na- pięcie to dla elektrod topliwych ze stali wynosi 40-50 V przy spa- waniu prędem stałym, a 50-90 V przy prądzie zmiennym. Po zajarzeniu łuku napięcie na zaciskach spawarki spada do 25-30 V i utrzymuje się na tej wysokości podczas spawania. Po okresie zwarcia elektrody z przedmiotem w celu rozżarze- nia końca elektrody, w chwili oderwania elektrody napięcie (punkt Z) jest bardzo duże na stykach metalu elektrody, nato- miast natężenie powstającego w szczelinie powietrznej łuku Iz jest niewielkie. Gdy łuk się zajarza, napięcie gwałtownie spada i natężenie wzrasta (odcinek ZK). Po przekroczeniu pewnej war- tości Ik napięcie już dalej nie spada i utrzymuje się na stałym poziomie U c, odpowiadającym danej długości łuku, niezależnie od natężenia prądu. Dzięki temu, że wahania natężenia prądu wskutek zmian oporu w łuku nie wpływają na napięcie, zapew- nione jest trwałe jarzenie się łuku. Ustalające się na pewnej wysokości napięcie zależy więc tylko od długości łuku i może być określone wzorem tt = a+bl gdzie: i jest długością łuku vi mm, a – sumą spadku napięcia na katodzie i anodzie, b – jednostkowym spadkiem napięcia na 1 mm długości łuku. Wzór powyższy odnosi się tylko do części KX charakterysty- ki łuku. W przypadku spawania stali elektrodami otulonymi: a = 16-18 V, b = 2,5-2,8 V, wskutek czego Ue = 20-35 V, zależnie przede wszystkim od rodzaju metalu, grubości elektrody, rodzaju i grubości otuliny i gęstości prądu. Natężenie prądu stosowane przy spawaniu zwykłych stali elektrodami otulonymi ograniczone jest nagrzewaniem się elek- trody; ze względu na otulinę temperatura elektrody nie powinna przekraczać 400-500°C. [podobne: , , ]