Osobno nalezy omówic laczenie pretów

Osobno należy omówić łączenie prętów okrągłych. Najczęściej używana jest spoina X, ze ścięciem obustronnym „na łopatkę”; jeżeli nie można pręta obracać, ścięcie może być jednostronne, na V. Natomiast ścięcie na sto- żek jest kosztowne, trudne do wykonania i daje spoinę o zmniejszonej wytrzymałości, przy znacznie większym zużyciu spoiwa. Spoiny czołowe stosowane są również w złączach przylgowych. Najczęściej w tego rodzaju złączach używana jest spoi- na I, obejmująca całą czołową powierzchnię złącza; w przypadku grubszych elementów stosuje się spoinę V. Spoiny czołowe w tym zastosowaniu, ze względu na swe położenie, nazywane są „grzbie- towymi”. Spoiny pachwinowe i otworowe Spoiny pachwinowe charakteryzują się tym, że spoi- wo doprowadzane jest nie do powierzchni styku, lecz do kąta utworzonego przez elementy łączone. Spoina pachwinowa może być płaska, wklęsła lub wypukła. W spoinie pachwinowej rozróżnia się boki spoiny oraz grubość spoiny. Bokiem spoiny b jest bok trójkąta równoramiennego wpi- sanego w przekrój spoiny (OA = OB), a grubością nominalną a spoiny jest wysokość tego trójkąta OM. Przyjmujemy z zaokrą- gleniem, że a = 0,7 b albo b = 1,4 a. W rzeczywistości przy nieregularnych kształtach spoiny, a szczególnie w przypadku spoiny wklęsłej, z wymiaru boku nie można jeszcze określić grubości. Przy projektowaniu ja- ko wymiar spoin pachwinowych wypukłych lub płaskich podaje- my na rysunku zwykle wymiar boku, gdyż wymiar ten można oznaczyć na przedmiocieprzed spawaniem. Mówimy na przykład: spoiny 6X6 mm, to zna czyi o boku 6 mm i grubości O,7X6 mm = = 4,2 mm. Ponieważ lico spoiny jest nierówne, osiągnięcie do- kładnych wymiarów jest niemożliwe; spawacz wykonuje przeto spoinę nieco grubszą (np. 5 mm dla spoiny 6X6 mm). Przy łączeniu długich elementów można czasami poczynić du- że oszczędności na czasie stosując zamiast spoiny ciągłej szereg krótkich grubszych spoin, układanych w różnych odstępach. W ten sposób analogicznie do szwu nitowego powstaje szew spa- wany. [podobne: , , ]