Spawanie elektroda lezaca Spawnie elektroda

Spawanie elektrodą leżącą Spawnie elektrodą leżącą należy do metod spawania półautoma- cznego, gdyż na samo topienie się metalu operator nie ma wpły- wu, a jego zadaniem jest tylko przygotować formę, w której elek- troda ma ulec stopieniu. Spoina jest jak gdyby odlewana za po- mocą łuku elektrycznego i pod tym względem istnieje wyraźna analogia między spawaniem elektrodą leżącą a „elektrycznym odlewaniem metali”, które było tematem patentu Sławiąnowa jeszcze przed zastosowaniem elektrody metalowej do spawania. Spawanie elektrodą leżącą Elektroda grubo otulona C ułożona wzdłuż rowka spoiny między częściami przedmiotu spawanego A i B, jest połącżona swym luźnym gołym końcem z jednym biegunem spawarki, ił przedmiot – z. drugim. Elektroda ułożona jest w for- mie miedzianej D lub w formie stalowej wyłożonej blachą mie- dzianą. Między wykładziną miedzianą a elektrodą umieszcza się czasami podkładkę papierową. Łuk między elektrodą a. przed- miotem zajarza się za pomocą pręta grafitowego. Łuk samo- czynnie jarzy się pod formą, topiąc stopniowo elektrodę i warstwę metalu rodzimego. Dane te dotyczą elektrod o długości 450 mm. Do prac seryjnych przygotowuje się elektrody o długości równej długości spoiny, nie dłuższe jednak niż 1500 mm. Wydajność pracy operatora przy stosowaniu tej metod ok. 2 razy większa niż przy ręcznym spawaniu, gdyż mo: obsługiwać dwa urządzenia. Metoda ta pozwala wykonywać spoiny trudno dostępne, np. spawanie poprzecznych żeber między. ściankami o niewielkim odstępie; stosowana jest głównie do spoin pachwinowych. W przypadku spoiny czołowej niezbędna jest pod- kładka, gdyż wyciekanie metalu na drugą stronę powoduje ga- śnięcie łuku. Spawanie elektrodą leżącą nie nadaje się do robót sporadycz- nych •ze względu na konieczność sporządzania specjalnych form miedzianych. Doz-obót masowych też mało się nadaje, gdyż wy– maga bardzodokładnie wykonanych elektrod, wtopienie jest dość powierzchowne, a w praktycznych zastosowaniach trudno jest unikn:ąć przypadków gaśnięcia łuku przed stopieniem całej elek- trody, a wtedy koszty poprawek pochłaniają zysk na czasie spa- wania. Spawanie elektrodą leżącą może oddać usługi tylko w spe- cjalnych przypadkach, np. przy spawaniu podwodą (p. rozdz. XII). [przypisy: , , ]