Dobór elektrod do spawania Jakosc

Dobór elektrod do spawania Jakość elektrod ocenia się na podstawie prób wytrzyma- łościowych wykonywanych na próbkach z samego stopiwa (stopio- nego metalu elektrody w warunkach spawalniczych). Na pod- stawie tych prób określa się wytrzymałość na rozciąganie R; w kGmm2, wydłużenia a5 w %, udarność U w kGmcm2 i twar- dość HB w jednostkach Brinella. Badania techniczne i wymagania, dotyczące elektrod stalowych do spawania i napawania podane, są w normie PN-64M-69430. Próby mechaniczne stopiwa otrzy- mywanego z elektrod są podane w normie PN-64M-69708 – Próby mechaniczne stopiwa. W specjalnych przypadkach mogą być niezbędne badania twardości, odporności na korozję, na starzenie, pełzanie, obcią- żenia dynamiczne itp. oraz próby mające na celu wykrycie wad w postaci pęcherzy i por, wtrąceń żużlowych, pęknięć. Przy wyborze elektrod, oprócz własności wytrzymałościowych stopiwa, użytkownika -powinny, interesować własności spawalni- cze elektrody; pożądane własności można sformułować następu- jąco: 1) łatwość zajarzenia łuku i równomierność topienia się metalu przy możliwościach wydłużania i skracania łuku (elastyczność łuku), 2) przepływ metalu w łuku w postaci drobnego deszczu kro- pelek, 3) małe stosunkowo pryskanie poza jeziorko metalu, 4) prawidłowy kształt układanych ściegów, gładka powierzch- nia spoiny, 5) żużel łatwopłynny i łatwo oddzielający się po ostygnięciu, 6) łatwość spawania w pozycjach utrudnionych (pionowo, na pułapie. itp.). W celu łatwiejszego sprawdzenia własności spawalniczych elektrody wykonuje się próby technologiczne w specjalnych wa- runkach, uwypuklających sprawdzaną własność. Na ekonomiczność spawania duży wpływ ma współczynnik topienia a, mierzony ciężarem stopionego rdzenia metalowego w gramach na amperogodzinę, współczynnik napawania b, mie- rzony ciężarem odłożonego stopiwa na przedmiocie w g Ah oraz współczynnik strat c na rozprysk, utlenianie, spalanie i niedo- pałek. Przeciętnie a = 8 -12 g Ah i dla danego gatunku elektrod jest stały (prawie nie zależy od średnicy), zaś c = a-b wynosi a 0,1 do 0,3. Współczynniki, topienia i napawania elektrod kwaśnych lub celulozowych są większe niż elektrod zasadowych. [przypisy: , , ]