W przypadku spawarki o regulacji

W przypadku spawarki o regulacji stopniowej można wykre- ślić tego rodzaju krzywych tyle, ile jest stopni regulacji. Dla spa- walnicy, której natężenie reguluje się w sposób ciągły, można .na- rysować nieskończoną ilość takich krzywych. Pęk krzywych wy- kreślonych dla poszczególnych stopni regulacji spawarki, odpo- wiadających dwu zakresom spawarki EW-23u od 50 do 185 A i od 160 do 300 A. Te krzywe stanowią dopiero charakterystykę statyczną spawarki. Kształt tych krzywych w okolicy napięcia roboczego ma duże znaczenie. Im krzywa jest tu bardziej stroma, tym mniej mają wpływu zmia- ny napięcia na natężenie prądu. Jeżeli .napięcie robocze U; wzrasta (łuk się wydłuża), natężenie spada, .temu same- mu wzrostowi napięcia (u) odpowiada przy bardziej stromej cha- rakterystyce (A) mniejszy spadek natężenia niż przy charaktery- styce (B) mniej stromej (iA < iB). Również nie jest obojętna wielkość napięcia zajarzania łuku. Ze względu na bezpieczeństwo spawacza napięcie to powinno być możliwie niskie (poniżej 100 V), jednak nie tak małe, aby zajarza- nie łuku było utrudnione. Spawarka powinna szybko reagować na zmiany zachodzące w łuku i automatycznie dostosowywać prąd spawania do chwilo- wego obciążenia. Czy pod tym względem spawarka odpowiada wymaganiom, można się zorientować Z przebiegu charakterystyki dynamicznej, przedstawiającej zmiany napięcia i natężenia prądu w czasie spawania. Charakterystykę dynamiczną otrzymuje się za pomocą specjalnego przyrządu, zwanego oscylografem. Charakterystyka dynamiczna pokazuje, jak szybko w momen- tach zajarzania łuku ustala się normalne robocze napięcie i na- tężenie. Na tych wykresach można także stwierdzić, czy spa- warka szybko wyrównuje powstające w momentach zwarcia spad- ki napięcia i wzrosty natężenia prądu. Przy zetknięciu elektrody z przedmiotem następuje zwarcie (punkty A, A), napięcie spada prawie do zera, a natężenie wzra- sta do maksymalnej wartości (w danym przypadku 240. A). W okresie AB i odpowiednio AB zajarza się łuk; w punktach B, B po ustaleniu się napięcia, któremu odpowiada normalne natężenie spawania (w danym przypadku 180 A) następuje po- czątek spawania. Punkty D, D, E, E itp. wskazują na kolejne zwarcia, gdy kropla łączy elektrodę z przedmiotem, oraz powrotny do napięcia i natężenia roboczego punkty G, G, H, H itp., gdy kropla się urywa. [hasła pokrewne: , , ]