Obsluga spawarek Spawarki przetwornicowe wykonywane

Obsługa spawarek
Spawarki przetwornicowe wykonywane są z reguły jako prze- woźne (tylko spawarki wielostanowiskowe o wielkiej mocy wy- magają ustawienia na fundamentach). Uruchamiając elektryczny silnik napędowy przełącznikiem „gwiazda-trójkąt”, po przełączeniu w położenie „gwiazda” na- leży poczekać 20-30 sek, aby silnik nabrał pełńych obrotów, po tym dopiero przełączyć w położenie „trójkąt”. W ten sposób za- pobiega się spaleniu bezpiecznika. Na osłonie zewnętrznego łożyska prądnicy umieszczona jest zwykle strzałka wskazująca prawidłowy kierunek obrotów twor- nika. Dlatego po uruchomieniu silnika należy sprawdzić prawidło- wość kierunku obrotów, Jeśli kierunek jest nieprawidłowy, wy- starczy przełączyć na tabliczce zaciskowej silnika napędowego którykolwiek z trzech przewodów. Zależnie od rodzaju użytych elektrod łączy się elektrodę z bie- gunem ujemnym lub dodatnim spawalnicy. Biegunowość elektro- dy wskazana jest przez wytwórcę. Jest to ważne dlatego, że na elektrodzie bieguna dodatniego wydziela się więcej ciepła niż na biegunie ujemnym. Zazwyczaj stosuje się biegunowość ujemną elektrody, gdyż masa przedmiotu jest większa i jest korzystne, gdy więcej ciepła wydziela się na przedmiocie. W pewnych jednak przypadkach stosuje się biegunowość dodatnią, która pozwala otrzymać wyższą temperaturę na końcu elektrody. Na przykład przy spawaniu żeliwa elektrodą stalową, której temperatura top- nienia jest wyższa niż temperatura topnienia żeliwa, plus na elek- trodzie daje lepszy podział ciepła łuku między elektrodę i przed- miot. Przetwornica spawalnicza o polu poprzecznym może stracić prawidłową biegunowość wskutek rozmagnesowania lub przemag- nesowania obwodu magnetycznego. W celu sprawdzenia bieguno- wości należy dołączyć woltomierz, do biegunów czynnej prądnicy (plus do plusa). Jeśli prądnica ma prawidłową biegunowość, strzałka odchyli się w kierunku wzrostu napięcia. – Przetwornice wymagają okresowego nadzoru ze strony elek- tryka, w międzyczasie- należy czuwać głównie nad tym, aby nie grzały się łożyska wałów silnika i prądnicy i aby nie iskrzyły szczotki na komutatorze prądnicy. [więcej w: , , ]