Wykonywanie spoin Spoiny czolowe jednostronne

Wykonywanie spoin Spoiny czołowe jednostronne I, stosowane do grubości blachy 10 mm, wykonuje się na podkładce miedzianej lub na podkładce stalowej, która pozostaje na przedmiocie. Grubość stalowej pod- kładki wynosi 0,2-0,3 grubości spawanej blachy. Spoiny jednostronne V lub U wykonywane są na podkładce miedzianej lub na podkładce z topnika. Pod- kładka z topnika powinna być dość mocno przyciśnięta do blachy, co osiąga się przez napompowanie powietrzem węża W. W przypadku trudności w zastosowaniu podkładek oraz gdy nie jest . możliwe obustronne spawanie maszynowe, stosuje się od spodu małe spoiny ręczne R, które tworzą podkład dla spoiny maszynowej M. Kąt rowka l = 60 do 70°, a dla spoiny maszynowej 2 = 30° do 60°. Najczęściej stosowane kształty row- ków W tej metodzie spawania stanowią przedmiot normy PN-M-69015. Gdy możliwe jest wykonanie maszynowe spoiny dwustronnej z obu stron, szybkość spawania jest bez porównania większa niż w przypadku poprzednim. Część spoiny wykonana najpierw ma mniejszą grubość, gdyż nie stosuje się przy- niej zbyt wysokiego natężenia, aby spoiwo nie wyciekło na drugą stronę. Przy spawaniu niewielkich grubości kształt rowka i warunki spawania są podobne do spawania ręcznego, jedynie szybkość spa- wania jest większa. Przy spawaniu w położeniu nabocznym elektroda powinna być pochylona pod kątem 600 do poziomu, przy tym odstęp a od wierzchołka kąta, mierzony na blasze po- ziomej, waha się zależnie od grubości w granicach 1-3 mm. W ten sposób można wykonywać spoiny pachwinowe o wymiarze maksymalnym 10X10 mm . Przy spawaniu podolnym lepiej jest ustawić przedmiot, gdyż wówczas wtop w ściankę pionową jest głębszy i obie spoiny przenikają się, usuwając całkowicie szcze- linę między blachami łączonymi. Warunki spawania dla położenia podolnego. Odnoszą się-one do spawania przy pionowym ustawieniu elektrody do osi” spoiny. Przy nachyleniu elektrody pod kątem 450 można znacznie po- większyć natężenie prądu (o 40-100%), gdyż wzrasta wówczas głębokość wtopu, szybkość spawania i podwyższa się wydajność urządzenia. Przy wykonywaniu spoin pachwinowych w złączach na za- kładkę można żaoszczędzić spoiwa operując wyższym natężeniem i kierując łuk na górną blachę; wówczas spoina składa się głównie z metalu rodzimego. Należy kierować elektrodę na sam brzeg zakładki; przesunięcie W prawo daje głębszy wtop, ale spoina jest zbyt wklęsła; przesunięcie elektrody w lewo daje spoinę zbyt wypukłą o za małym wtopie. [przypisy: , , ]