SPAWANIE POD TOPNIKIEM I POD

SPAWANIE POD TOPNIKIEM I POD ŻUŻLEM SPAWANIE ŁUKIEM I{RYTYM Zasada procesu Spawanie łukowe maszynowe gołym drutem nie daje złącz o do- statecznie wysokich własnościach wytrzymałościowych, spawanie zaś maszynowe elektrodami otulonymi wskutek licznych trudno- ści technicznych i niskiej wydajności nie mogło się szerzej rozwi- nąć. Dopiero wprowadzenie metody spawania, łukiem krytym (pod topnikiem) elektrodą gołą umożliwiło mechanizację spawania łu- kowego. Elek- troda goła A odwija się z bębna B, ciągnięta przez kółka radeł- kowane C obracane silniczkiem elektrycznym. Przed elektrodą sypie się z leja D topnik w postaci proszku E, który spełnia tę samą rolę co otulina na elektrodach. Osłony blaszane F zapobie- gają rozsypywaniu się proszku na. boki. Łuk jarzący się w rowku pod ,proszkiem jest niewidoczny, operator nie potrzebuje zasłaniać się tarczą. Stopiony proszek, biorący udział w procesie spawania, wypływa na wierzch w postaci żużla pokrywającego spoinę war- stwą G. Nadmiar proszku H jest zasysany za pomocą węża I z po- wrotem do leja D. Skorupa G w czasie stygnięcia kruszy się sama i łatwo daje się usunąć za pomocą szczotki. Przewody K i L doprowadzają prąd do elektrody i do przed- miotu spawanego. Podkładka miedziana M zabezpiecza metal spoiny S przed wyciekaniem na drugą stronę. Bęben B z elek- trodą, lej D z topnikiem, urządzenie zasysaj-ące nadmiar topnika oraz osłony F zmontowane są na głowicy, która przesuwa się wzdłuż spoiny. Niekiedy głowica jest nieruchoma, a przedmiot przesuwa się pod głowicą. [hasła pokrewne: , , ]