Reduktory Bezposrednie pobieranie tlenu z

Reduktory Bezpośrednie pobieranie tlenu z butli jest wzbronione. Do za- woru butli dołącza się reduktor, którego zadaniem jest: 1) obniżenie ciśnienia wylotowego gazu do wysokości ciśnienia roboczego i 2) utrzymanie tego ciśnienia na stałej wysokości po- mimo spadku ciśnienia w butli. Początkowe ciśnienie ustala się przez wkręcenie śruby S, która za pośrednictwem sprężyny R, i przepony P podnosi zawór Z. Sprężyna R2 działa przeciwnie, starając się przycisnąć zawór Z do gniazdka. Nacisk sprężyny Rl jest równoważony przez nacisk gazu na przeponę P i na zawór Z oraz nacisk sprężyny R2. Gdy ciśnienie gazu w butli spada, zmniejsza się ciśnienie gazu w ko- morze A, nacisk gazu na przeponę P zmniejsza się, przepona pod działaniem sprężyny R, wygina się ku górze i otwiera szerzej zawór, dławienie gazu zmniejsza się i ciśnienie gazu w komorze A wzrasta. Zawór Z podnosi się dopóty, dopóki ciśnienie wylotowe nie ustali się na poprzednim poziomie. Wówczas znowu następuje równowaga między siłami działającymi z obu stron na przepo- nę P. W miarę więc uby-wania gazu z butli zawór Z samoczynnie podnosi się do góry, a ciśnienie wylotowe gazu pozostaje stałe. Reduktor jest zaopatrzony w dwa manometry, z których MI wskazuje ciśnienie gazu vv butli, a M2 – ciśnienie zredukowane. Przy zasilaniu stanowisk spawalniczych z sieci rurociągów re- duktor centralny na stacji tlenowej obniża ciśnienie gazu od 20 do 25 atn, a na rurociągach przy stanowiskach spawalniczych ustawione są reduktory sieciowe, obniżające dalej ciśnienie tle- nu do ciśnienia roboczego. Charakterystyka reduktorów stosowanych w spawalnictwie podana est w normie PN-65M-69242. W przypadkach, gdy wymagana jest bardzo czuła dokładna regulacja ciśnienia mogą być potrzebne reduktory dwustopnio- we, o dwóch stopniach rozprężania. Reduktory dwustopniowe składają się właściwie z 2 reduktorów sprzężonych ze sobą. Pierwszy reduktor obniża ciśnienie tlenu do 10-20 atn, a drugi – do-ciśnienia roboczego. [podobne: , , ]