SPAWANIE LUKOWE Opis recznego spawania

SPAWANIE ŁUKOWE Opis ręcznego spawania łukowego Ręczne spawanie łukowe stanowi najbardziej rozpo- wszechnioną metodę spawania. Główną częścią urządzenia, zwanego spawarką łukową, jest maszyna elektryczna, która otrzymuje prąd z sieci i przetwarza go na prąd o napięciu odpowiednim do spawania. Od tej maszyny idą dwa przewody doprowa- dzające prąd; przewód A zakończony jest uchwytem B, któ- ry spawacz trzyma w ręku, przewód C połączony jest zacis- kiem D ze stołem metalowym, na którym leży przedmiot spa- wany. W ten sposób przedmiot spawany E i uchwyt B włączone są w jeden obwód prądu elektrycznego . Przedmiot spawany stanowią tu dwa odcinki blachy o ścię- tych ukośnie brzegach, aby po zetknięciu tworzyły rowek, który spawacz wypełnia metalem łącząc w ten sposób blachy ze sobą. Spawacz ma na sobie ubranie ochronne, a na rękach grube rękawice, twarz i oczy osłania przed oślepiającym blaskiem łuku tarczą F trzymaną w jednej ręce. Spawacz patrzy na łuk przez okienko tarczy, zaopatrzone w ciemne szkło; w drugiej ręce trzy- ma uchwyt B o dokładnie izolowanej rękojeści, aby uniknąć po- rażenia prądem. W uchwycie zamocowany jest pręt metalowy G zwany elektrodą. Jakkolwiek przedmiot jest również „elek:- trodą”, zwyczajowo pod nazwą „elektroda” rozumie się pręt, uży- wany do wywołania i utrzymania łuku. Kabel powinien być podwieszony, aby nie obciążał nadmier- nie ręki spawacza. Między końcem elektrody i przedmiotem jarzy się łuk elek- tryczny. W wysokiej temperaturze łuku topi się koniec elektrody, jak również metal rodzimy w tpn miejscu, na które jest skiero- wany łuk. Krople spływające z końca elektrody łączą się z nad- topionym metalem ścianek rowka, tworząc jesiorko ciekłego metalu, które szybko zastyga. Przesuwając elektrodę wzdłuż row- ka spawacz wypełnia go metalem, łącząc obie części w jedną ca- łość. Ta część złącza, która powstaje ze stopionych elektrod i metalu rodzimego podczas spawania, nosi nazwę spoiny. Me- tal otrzymany ze stopienia elektrody nazywamy stopiwem. Metal spoiny składa się więc ze stopiwa i z metalu rodzimego. Część środkową spoiny wypełnia czyste stopiwo, a na bokach – mieszanina stopiwa z metalem rodzimym z nadtopionych ścianek rowka. [więcej w: , , ]